การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
3.2) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม ที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง
  1. บัญชีเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนฯ และดำเนินการการแก้ไข ปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้า ให้ประชาชนทราบภายใน 15 วัน
  หมวด 4 การบริการของประชาชน
4.1) การอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน
1) ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบคำร้อง คำสั่งให้เจ้าหน้าที่บริการล่วงเวลา/พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ หลักฐานการใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว การจัดสถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกดังต่อไปนี้
  - มีเก้าอี้รับรองประชาชนผู้รับบริการ
  - มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งที่ตั้งของจุดให้บริการ
  - มีแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางติดต่อ
  - มีแบบคำร้องพร้อมทั้งตัวอย่างการกรอก
  - มีบริการล่วงเวลา/พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ
  - ออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ
  - ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ wifi
  - มีจุดบริการน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริการประชาชน
4.2) ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท.
1) เอกสารแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบช่องทางการสื่อสารกับประชาชน ได้แก่
  - การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
  - กล่อง/ ตู้รับฟังความคิดเห็น
  - ตู้ ปณ.ของ อปท.
  - การประชุมรับฟังความคิดเห็น
  - การสัมภาษณ์รายบุคคล
  - การให้บริการช่องทางอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์
  - Facebook Line
  - โทรศัพท์
  - โทรศัพท์สายด่วน
4.3) การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ
1) ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  - หลักฐานแบบประเมินความพึงพอใจ
  - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
  - การประเมิน ณ จุดบริการ
  หมวดที่ 5 ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
5.1) การประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) แบบ ปย.1 และแบบ ปย.2
  5.1 การประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) แบบ ปย.1 และแบบ ปย.2
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 46