การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
8.2) การดำเนินการทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ/เทศบัญญัติของ อปท. ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
  2. รายงานการประชุมคณะทำงาน
  3. รายงานเสนอผู้บริหาร
  4. ข้อสั่งการของผู้บริหาร
  หมวดที่ 9 การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด
9.1) จำนวนกิจกรรมที่ อปท. ดำเนินการในโครงการ........ระบุชื่อโครงการ............ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเช่น
  1. ข้อมูลการประสานงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ทำการปกครองอำเภอ/ขังหวัด สาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด สถานนี้ตำรวจในพื้นที่
  2. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ วิทยุชุมชน หอกระจ่ายข่าว เว็บไซต์ ภาพถ่าย วารสาร ใบปลิว จดหมายข่าว
  3. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
  4. บัญชีลงลายมือผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  5. กรณีร่วมกับหน่วยงาสนอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  6. ฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2560 (ถ้ามี)
  หมวด 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
1.1 การจัดการทำแผนอัตรากำลังสามปี
  - ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังว่าได้ระบุเลขที่คำสั่งหรือไม่ และระบุคำสั่งเลขที่เท่าใด
  - ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนอัตรากำลังที่ได้แนบไว้ในเล่มแผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี 2558-2560
  - ตรวจสอบหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังหรือเอกสารที่อ้างอิงว่าได้มีการแจ้ง ให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง
  - ตรวจสอบจาก มติ ก.จังหวัดในครั้งที่มีการพิจารณาแผนอัตรากำลังของ อปท.
  1) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง
  2) มีการเชิญแจ้งประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง
  3) มีการลงชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
  4) มีรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง
  5) ในเอกสารแผนอัตรากำลังการระบุยุทธศาสตร์แผนพัฒนาของ อปท.
  6) มีบทวิเคราะห์ SWOT ศักยภาพขององค์กรโดยระบุ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กรอย่างชัดเจน
  7) มีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าทีภารกิจหรือกิจกรรมใดที่ อปท. จะต้องดำเนินการ
  8) มีการระบุว่าส่วนราชการ (กอง) มีหน้าที่ความรับผิดชอบใดพ้อมทั้งระบุงานของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน
  9) แผนอัตรากำลังได้จัดทำประกาศโดยนายก อปท. ลงนามในประกาศ
  10) ในแผนอัตรากำลังระบุมติ ก. จังหวัด ครั้งที่ เห็นชอบอย่างชัดเจน
1.2 การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการ
  - การกำหนดตำแหน่งว่าต้องการตำแหน่งใดและมีจำนวนเท่าใด จะต้องมีข้อมูลด้านปริมาณงานและการวิเคราะห์อัตรากำลังชัดเจน
  - ดูจากเอกสารตามข้อ 1)- ข้อ 2)
  - ดูจากตารางรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังของ อปท.
  - ให้คะแนนแต่ละรายการจะต้องมีเอกสารหลัดฐานยืนยันความถูกต้อง
  - ให้สุ่มตรวจอย่างน้อย 3 ส่วนราชการ
  - กรณีกลุ่มตัวอย่างใด ไม่มีการดำเนินการตามตัวชี้วัด ให้ถือว่าตัวชี้วัดนั้น ไม่ผ่าน
  1) มีการเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการครบทุกส่วนราชการ
  2) มีการนำปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการมาคำนวณเป็นระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยแสดงเป็นจำนวนโครงการหรือรายงการและแต่ละโครงการรายการนั้นใช้เวลาดำเนินการโดยประมาณเป็นระยะเวลาเท่าใดนำมาคำนวณในสัดส่วนเวลาการทำงานต่อคนเพื่อกำหนดจำนวนข้าราชการ และพนักงานจ้างที่พึ่งมี
  3) มีการแสดงรายการหรือระบุเวลาการทำงานของข้าราชการและพนักงานงานจ้างว่าใน 1 ปี จะมีเวลาปฏิบัติราชการอย่างน้อย 82,800 นาที
  4) นำผลการวิเคราะห์ข้อ 2 และข้อ 3 มาคำนวณเป็นอัตรากำลังที่ต้องการของแต่ละกอง
  5) อัตรากำลังตามข้อ 4 ให้จำแนกเป็นความต้องการกำลังคนว่าต้องกากำลังคนเป็นประเภทสายงานผู้ปฏิบัติ สามงานผู้บริหารในระดับใด จำนวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6) จัดทำบทวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำลังทั้งหมดกับตรากำลังที่มีอยู่ปัจจุบัน
  7) จัดทำผลสรุปผลการเปรียบเทียบอัตรากำลังว่าต้องกำหนดตำแหน่งเพิ่มขึ้น หรือคงอยู่เท่าเดิม หรือลดลงหรือเกลี่ยอัตรากำลัง
  8) มีการวิเคราะห์ข้อมูลการประมาณความรู้ความสามารถของอัตรากำลังที่มีอยู่ว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องเพิ่มประสิทธิภาพ หรือความรู้ความสามารถในประเด็นใด
  9) นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว มากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาข้อราชการและพนักงานจ้าง หรือจัดหลักสูตรการฝึกอบรมต่อไป
1.3 การดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง
  - เอกสารหลักฐานในการดำเนินการต่างๆ
  - การจัดคนเข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง
  - หนังสือนำส่ง ก. จังหวัด
  - โครงสร้างส่วนราชการตามระบบแท่ง
  1) มีการจัดประชุมพิจารณาการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง
  2) มีการวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ เหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง(การกำหนดตำแหน่งการยุบเลิกตำแหน่ง/การกำหนดส่วนราชการเพิ่มใหม่/การยุบเลิกส่วนราชการ)
  3) มีการจัดส่งเอกสารรายงานการประชุม ร่างแผนอัตรากำลัง ฉบับปรับปรุง และเอกสารหลัดฐานต่างๆ เสนอ ก. จังหวัดพิจารณาเห็นชอบ
  4) เมื่อ ก. จังหวัดเห็นชอบ ตามข้อ 3) ได้จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหารฯ ทราบภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือ
  5) ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงระบุ มติ ก. จังหวัด ครั้งที่เห็นชอบให้ปรับปรุง
  6) ตรวจสอบโครงสร้างส่วนราชการ ระบุชื่อตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานผู้บริหาร ถูกต้องตามประกาศโครงสร้างส่วนราชการในระบบแท่ง
  7) มีการกำหนดเลขที่ตำแหน่งทุกตำแหน่งเป็น 12 หลัก
  8) รายการตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ กรณีรายการตำแหน่งประเภททั่วไปที่ตำแหน่งว่าง กำหนดเป็นงานปฏิบัติ /ชำราญงาน สำหรับรายการตำแหน่งประเภทวิชาการที่ตำแหน่งว่าง กำหนดเป็นปฏิบัติการ/ชำนาญการ
  9) ตำแหน่งประเภทอำนายการท้องถิ่น ทั้งกรณีมีคนครองและอัตราว่าง กำหนดเพียงระดับเท่านั้นไม่ให้กำหนดในลักษณะเดียวกับสายงานผู้ปฏิบัติ
  10) ปิดประกาศแผนอัตรากำลังฉบับปรับปรุงให้ทราบโดย เปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หรือทางอื่นใด
  11) ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับแก้ไขโครงสร้างส่วนราชการ ระบุมติ ก.จังหวัด
  12) ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามในประกาศอัตรากำลังครบถ้วนถูกต้อง
  13) ปิดประกาศแผนอัตรากำลังฉบับแก้ไขปรับปรุงหรือแผนแพร่ทางเว็บไซต์
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 46